Skip to main content

Podrška
simcert.co.rs                               subvencije.co.rs

IPARD II PROGRAM EU
NAŠA PODRŠKA KLIJENTIMA

Mi smo konsultantska kuća SIM CERT doo. Poslujemo od 2006.godine i bavimo se poslovnim konsaltingom. Naši konsultanti pokrivaju teren cele Srbije. Prema dogovoru dolazimo kod klijenata u cilju pripreme za konkurisanje i podrške realizacije nakon dobijanja donacije. NAŠA ULOGA JE DA OMOGUĆIMO KLIJENTIMA DA DOBIJU DONACIJE I REALIZUJU PROJEKTE.
MI SE FINANSIRAMO SAMO OD USPEŠNIH PROJEKATA - PREKO ODOBRENOG IZNOSA ZA KONSULTANTSKE USLUGE KOJE SE TAKOĐE REFUNDIRAJU PREKO OVIH DONACIJA. Metodologija rada koju primenjujemo obezbeđuje našim klijentima: - snimak stanja prema upitniku o primenjivosti traženih EU standarda i potrebama za investiranje prema zahtevima EU standarda
- usklađivanje ekonomsko – tehničkog prezentovanja projekta
- kompletnost ispunjavanja zahteva i postupka konkurisanja
- podršku u toku realizacije u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza po konkursu i obezbeđivanja uslova za refundaciju
- podrška nakon realizacije u cilju dokazivanja stepena ispunjenosti ciljeva – usaglašavanja sa EU standardima
- maksimalnu korist od traženih donacija Iskustvo iz drugih zemalja pokazuje da je najveći broj neprihvaćenih projekata bio usled loše i nekompletne pripreme konkursne dokumentacije i nedovoljno stučnog dokazivanja ekonomske opravdanosti projekta i ispunjavanja ciljeva donacija, a to je poboljšanje poslovanja korisnika prema zahtevima EU standarda.
Naš konsultantski tim ima iskustvo na oko 600 realizovanih projekata iz oblasti:

a) standarda
- standarda za bezbednost i kvalitet hrane
- standarda za poljoprivrednu proizvodnju
- standarda za kvalitet
- standarda za zaštitu životne sredine
- standarda za zaštitu zdravlja i bezbednost zaposlenih

b) poslovno-razvojnih projekata
- projekti EU donacija za inovacije „Horizon 2020“
- projekti Inovacionog Fonda R.Srbije

c) konkursa za dodelu donacija
- NARR
- SIEPA
- USAID
- Fruit&Berries
- HORIZON 2020
- Inovacioni Fond – Mini / Matching Grants
- EBRD
- PSD

IPARD DONACIJE
- KONSULTANTSKA PODRŠKA ZA KONKURISANJE -

MERA 1 – „za poljoprivredu”

MERA 3 - “za prehrambenu industiju”

MERA 7 – “podrška ruralnom razvoju (turizam, usluge i proizvodnja)”


U TOKU KONKURISANJA – PRE DOBIJANJA DONACIJA


tumačenje zahteva konkursa i mogućnosti za finansiranja investicija preko donacija IPARD


tumačenje finansijskih i tehničko-administrativnih obaveza korisnika donacija


detaljan snimak stanja i izrada studije tehničkih potreba i usklađivanje sa:

1. standardima zaštite životne sredine i propisima
2. propisima i standardima za poljoprivrednu proizvodnju

(snimak stanja na osnovu ISO 14001, Global G.A.P. i zakonske regulative R.S.)

detaljan snimak stanja i izrada studije tehničkih potreba i usklađivanje sa:

1. standardima zaštite životne sredine i propisima
2. propisima i standardima za bezbednost hrane / kvalitet

(snimak stanja na osnovu ISO 14001, HACCP / ISO 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC i zakonske regulative R.S.)

detaljan snimak stanja i izrada studije tehničkih potreba i usklađivanje sa:

1. standardima zaštite životne sredine
2. propisima i standardima za bezbednost hrane i/ili standardima za kvalitet
2. podrška za kategorizaciju objekata

(snimak stanja na osnovu HACCP i zakonske regulative R.S.)


kompletiranje studije izvodljivosti sa aspekta  finansijsko - tehničkih zahteva i marketinško – komercijalnih očekivanja sa naglaskom na  ispunjavanje standarda EU i propisa RS


popunjavanje administrativnih obrazaca konkursa


pomoć za realizaciju postupka nabavke – obezbeđivanja ponuda preko PRAG pravila


konsultantsko vođenje postupaka dobijanja potrebnih dozvola


konsultantsko vođenje postupaka popunjavanja finansijskih obrazaca konkursa


izrada poslovnog plana ili investicione studije


tumačenje potreba i zahteva za potrebe tehničko – investicione dokumentacije


tumačenje potreba i zahteva za potrebe dobijanja dozvola i potvrda od državnih insitucija i ovlašćenih lica


kompletiranja konkursne dokumentacije u cilju podnošenja zahteva za dodelu donacija


U TOKU REALIZACIJE INVESTICIJE


tumačenje zahteva i pravila ulaganja


konsultantska pomoć za definisanje zahteva za izmenom


konsultantska pomoć za izradu parcijalnih i konačnih izveštaja o realizaciji


Implementacija dokumentacije i obuka:

1. standarda zaštite životne sredine
2. standarda za poljoprivrednu proizvodnju

Podrška za sertifikaciju – ako je to želja / potreba klijenta.

(na osnovu ISO 14001, Global G.A.P. i zakonske regulative R.S.)

Implementacija dokumentacije i obuka:

1. standarda zaštite životne sredine
2. propisima i standardima za bezbednost hrane / kvalitet

Podrška za sertifikaciju – ako je to želja / potreba klijenta.

(na osnovu ISO 14001, HACCP / ISO 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC i zakonske regulative R.S.)

Implementacija dokumentacije i obuka:

1. standarda zaštite životne sredine
2. propisima i standardima za bezbednost hrane i/ili standardima za kvalitet

Podrška za kategorizaciju objekata – ako je to želja / potreba klijenta.

(na osnovu HACCP i zakonske regulative R.S.)


podrška za novo konkurisanje preko IPARD programa ili drugih programa donacija