Skip to main content

Prijavljivanje za donaciju

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за пријаву

 1. Zahtev za odobravanje projekta
  Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu (koji može da sadrži jednu ili više investicija u okviru jednog sektora)
 2. Poslovni plan koji pokazuje ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda
  - do 100.000 evra - Jednostavan poslovni plan
  - preko 100.000 evra - Složen poslovni plan
 3. Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
 4. Ponuda:
  - 1 ponuda do 10.000 EUR
  - 3 ponude preko 10.000 EUR
 5. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 6. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 7. Izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
 8. Bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 9. Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 10. Poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 11. Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
 12. Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

NIJE OBAVEZNO (doprinosi boljem rangiranju)

 1. Sertifikat o organskoj proizvodnji
 2. Akt o geografskoj oznaci porekla
 3. Elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije
 4. Odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

ZA INVESTICIJE U IZGRADNJU OBJEKATA

 1. ako je predmet investicije izgradnja objekta, katastarska parcela na kojoj se vrši izgradnja mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva ili da podnosilac zahteva na toj katastarskoj parceli ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti;
 2. Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju, odnosno rešenje za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 3. Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako ima privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

ZA NABAVKU OPREME KOJA SE UGRAĐUJE U OBJEKAT

 1. Ako je predmet investicije oprema koja se ugrađuje u objekat, za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta, objekat mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva ili da na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da objekat koji je predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti;
 2. Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova ili upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

INVESTICIJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

 1. Za ulaganja u postrojenja obnovljivih izvora energije dozvoljena je prodaja električne energije u mrežu ukoliko se poštuje granica „sopstvene potrošnje“ (tj. električna energija koja se prodaje u mrežu je u proseku jednaka preuzetoj električnoj energiji. Ovo se opravdava činjenicom da , kako se električna energija ne može skladištiti, mora se, osim ako se ne troši, prodavati u mrežu; Električna mreža se može zamisliti kao skladište električne energije gde se ona unosi i povlači tokom godine u sličnoj količini i drugačijim ritmom.
 2. Koncept „sopstvene potrošnje“ treba proveriti u fazi u kojoj se projekat podnosi. Investicija se smatra prihvatljivom kada (teorijska) energetski kapacitet postrojenja za obnovljivu energiju („investicija“) ne prelazi 120% od trogodišnjeg proseka (samopotrošnja) farme.
 3. U slučaju novih farmi ili u slučaju farmi koja su značajno promenila veličinu svog poslovanja u poslednje tri godine, očekivanu potrošnju treba da proceni IPARD agencija. Isto se tiče očekivanog povećanja potrošnje energije zbog novih investicija koje će potencijalni primalac izvršiti u okviru iste aplikacije.