Skip to main content

Bodovanje i rangiranje prijava

U slučaju da vrednost svih podnetih zahteva za odobravanje projekta premašuje vrednost sredstava namenjenih za taj poziv vršiće se rangiranje klijenata.

KATEGORIJA ZA BODOVANJE KRITERIJUM ZA BODOVANJE BODOVI
STATUS PODNOSIOCA ZAHTEVA (STRUČNA SPREMA)
odnosi se na:
- fizičko lice,
- preduzetnika ili
- člana društva koji ima najmanje 50% upisanog vlasništva u privrednom društvu
Podnosilac zahteva ima srednje obrazovanje (srednja stručna škola/gimnazija) u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju 5
Podnosila zahteva ima višu ili visoku stručnu spremu stečenu u visokoj školi strukovnih studija (VI stepen) ili stečenih 180 ESPB poena 7
Podnosila zahteva ima završene akademske studije na fakultetu ili master studije (VII stepen), ili stečenih 240 i više ESPB poena 9
KATEGORIJA PODNOSIOCA ZAHTEVA Podnosilac zahteva je mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta
*samo za fizička lica
7
Podnosila zahteva je ženskog pola
*samo za fizička lica
5
Podnosila zahteva u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta NEMA rešenje o odobrenju projekta iz prethodnih IPARD javnih poziva 5
VRSTA INVESTICIJE Predmet zahteva za odobravanje projekta je izgradnja objekta
*samo ako poseduje građevinsku dozvolu ili Rešenje o odobrenju radova u momentu podnošenja zahteva
6
UTICAJ INVESTICIJE NA OSOBE SA INVALIDITETOM Zahtev za odobravanje projekta uključuje investiciju u izgradnju objekta u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje tehnički standard planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. 9
MESTO INVESTICIJE Mesto investicije se nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredni, i to u planinskom području ili u devastiranom području, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada 6
DOPRINOS INVESTICIJE ZAPOŠLJAVANJU
*samo za preduzetnike i privredna društva na kraju investicije
Jedan novozaposleni 7
Najmanje dva novozaposlena 12
SEKTORSKI KRITERIJUMI
*boduje se sektor sa najvećim finansijskim udelom u projektu
Sektor direktnog plasmana proizvoda 5
Sektor usluga manjeg obima 3
UTICAJ INVESTICIJE NA ŽIVOTNU SREDINU Predmet zahteva za odobravanje projekta je izgradnja objekta za obavljanje nepoljoprivredne aktivnosti i izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora 10

Ukoliko postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.

Nakon izvršenog bodovanja, na sajtu Uprave za agrarna plaćanja biće objavljena Preliminarna bodovna lista. Podnosilac zahteva za odobrenje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na Preliminarnoj bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste. Nakon razmatranja prigovora formira se Konačna rang lista klijenata prema broju bodova koji imaju.

Nakon Konačne rang liste pristupa se administrativnoj proveri pojedinačnih zahteva. Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Nakon administrativne obrade i nulte (terenske) kontrole na licu mesta od strane Uprave dobija se Rešenje o odobrenju projekta.