Skip to main content

Uslovi za isplatu i postupak isplate

Postupak za odobravanje isplate pokreće se po Zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate koji se podnosi Upravi nakon realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u Rešenju o odobravanju projekta, odnosno Aktu o izmeni projekta.

Za podnošenje zahteva za isplatu neophodno je da je korisnik izvršio kategorizaciju objekta i da ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na  teritoriji RS, nije veći od 30 u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

 Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po istom javnom pozivu.

OPŠTI USLOVI

 1. da podnosilac zahteva ima kategorisan ugostiteljski objekat koji je predmet investicije, u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostiteljstva;
 2. ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima koje ima na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30;
 3. predmet investicije ispunjava uslove propisane zakonima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostiteljstva;
 4. je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;
 5. oprema koja je predmet investicije, mora da se nalazi na mestu investicije
  nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 6. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 7. je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;
 8. predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
 9. roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka ;
 10. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike
 11. ima najmanje jednog novozaposlenog, za korisnike koji su poslovnim planom predvideli otvaranje novih radnih mesta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA – za isplatu

 1. Zahtev za isplatu

 2. Računi za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

 3. Otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;

 4. Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

 5. Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

 6. Jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

 7. Sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100.000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

 8. Izvod iz Registra privrednih subjekta koji vodi Agencija za privredne registre sa aktom o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice;

 9. Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

 10. Upotrebna dozvola;

 11. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

 12. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

 13. Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

 14. Potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

 15. Potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

 16. Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova;

 17. Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

 18. Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, zajedno sa analitičkom karticom dobavljača, koju vodi korisnik, izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

 19. Akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

 20. Akt organa nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu;

 21. Akt organa nadležnog za poslove veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja u skladu sa propisima kojim se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

 22. Akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane biljnog porekla kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća.

 Za investicije u izgradnju objekta

 1. Upotrebna dozvola - SD
 2. Ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekata
 3. Građevinska knjiga (dokument se odnosi samo na investicije koje podrazumevaju izgradnju i mora biti overena od strane nadzornog organa i odgovornih izvođača radova)
 4. Okončana situacija za izvedene radove za investicije u izgradnju objekta overena potpisima i pečatima izvođača radova i nadzornog organa.

Dodatna dokumentacija

 1. Ako je korisnik akcionarsko društvo dostavlja se i osnivački akt.
 2. Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva za isplatu.
 3. Obrazac M-A – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje, kojim se dokazuje zasnivanje radnog odnosa za najmanje jedno lice ako je poslovnim planom predvidelo otvaranje jednog ili više novih radnih mesta

Inspekcije

 1. Akt organa nadležnog za ugostiteljsko-turističke poslove kojim se dokazuje da korisnik ispunjava propisane uslove u oblasti ugostiteljstva, odnosno turizma - SD
 2. Rešenje o kategorizaciji objekta koji je predmet investicije, u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostiteljstva - SD

AVANSNA ISPLATA IPARD PODSTICAJA

Pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja korisnik ostvaruje ako: 

 • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike;
 • ima pisanu bankarsku garanciju koja:
  • je izdata na ime podnosioca zahteva
  • je izdata u dinarima,
  • je izdata od domaće poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
  • odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate,
  • ima rok važenja od najmanje 12 meseci posle dana isteka roka za završetak projekta, odnosno roka za podnošenje zahteva za konačnu isplatu utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta,
  • je bezuslovna, neopoziva i sadrži klauzulu bez prava na prigovor i plativa na prvi poziv, ili sadrži slične reči koje imaju isto značenje, a kojom se banka obavezuje prema Upravi kao primaocu garancije (korisniku garancije) da će mu za slučaj da nalogodavac o dospelosti ne ispuni obavezu povraćaja avansno isplaćenih novčanih sredstava utvrđenu rešenjem direktora Uprave, izmiriti ovu obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika IPARD podsticaja, koji se podnosi Upravi u roku od 60 dana od prijema konačnog rešenja kojim se odobrava projekat.

Ako je administrativnom proverom utvrđeno da zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja ispunjava propisane uslove, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.


Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom kontrolom na licu mesta na način i postupku koji je uređen posebnim propisom - Rešenjem
Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije, kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.