Skip to main content

Lista prihvatljivih investicija i troškova

Lista prihvatljivih investicija i troškova za meru investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Lista prihvatljivih troškova po sektorima

2. OPŠTI TROŠAK

2.1. Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade;

2.2. Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu;

2.3. Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge);

2.4. Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA U VEZI SA IZGRADNJOM

4. GRAĐEVINSKI RADOVI

4.1. Pripremni radovi
4.2. Rušenje i demontaža
4.3. Zemljani radovi
4.4. Betonski radovi
4.5. Armirano-betonski radovi
4.6. Instalaterski radovi
4.7. Stolarski radovi
4.8. Zidarski radovi
4.9. Izolacioni radovi
4.10. Krovnopokrivački radovi
4.11. Gotove konstrukcije i elementi

5.2. ZANATSKI RADOVI

5.1. Limarski radovi
5.2. Stolarski radovi
5.3. Bravarski radovi
5.4. Staklorezački radovi
5.5. Gipsani radovi
5.6. Podne i zidne obloge
5.7. Kamenorezački radovi
5.8. Keramički radovi
5.9. Parketarski radovi
5.10. Molerski radovi i tapaciranje
5.11. Fasadni radovi

6. MONTAŽNI RADOVI

6.1. Elektro-instalacioni radovi
6.2. Vodovodni i kanalizacioni radovi
6.3. Gasne instalacije
6.4. Instalacije centralnog grejanja

8. PEJZAŽNI RADOVI I PRILAZNI PUTEVI

8.1. Uređenje eksterijera
8.2. Izgradnja unutrašnjih puteva
8.3. Potporni i zaštitni zidovi
8.4. Asfaltiranje

1.1. SEKTOR MLEKA

1.1.1. Izgradnja

1.1.1.1. Izgradnja objekata za smeštaj muznih krava, uključujući prostore za mužu (izmuzišta), osemenjavanje, bezbedno uklanjanje uginulih životinja, za držanje teladi i junica, prostor za smeštaj mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla, skladište za prostirku, prostore za instalaciju ventilacije, klimatizaciju, grejanje, prateće energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju drenažnog sistema i sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući korišćenje generatora) i kanalizacioni sistem

1.1.1.2. Izgradnja objekata na farmi za čuvanje hrane za stoku sa pratećom opremom

1.1.1.3. Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

1.1.1.4. Izgradnja fiksnih ograda oko farme i dezinfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunari), grejanja i električnih sistema na farmi (korišćenje agregata, uključujući softver)

1.1.1.5. Izgradnja objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.1.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na farmi (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu, postrojenja na biogas),

1.1.1.7. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru farme

1.1.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.1.2. Oprema

1.1.2.1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

1.1.2.2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

1.1.2.3. Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka

1.1.2.4. Podne rešetke

1.1.2.5. Oprema za ležišta, boksove i haltere

1.1.2.6. Zavese za zatvaranje prolaza u štalama

1.1.2.7. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena)

1.1.2.8. Oprema za teljenje, kao i oprema za smeštaj teladi (boksovi)

1.1.2.9. Mašine i oprema za pripremu i transport prostirke

1.1.2.10. Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka

1.1.2. 11. Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

1.1.2.12. Oprema za tretman papaka

1.1.2.13. Sistemi za prskanje tokom letnjih vrućina

1.1.2.14. Četke za samočišćenje goveda

1.1.2.15. Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i uređaja

1.1.2.16. Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja

1.1.2.17. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.1.2.18. Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha

1.1.2.19. Investicije u instalacije za obnovljivu energiju za potrošnju na gazdinstvu: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postojenja za biogas.

1.1.2.20. Oprema za prevenciju širenja i kontrolu bolesti

1.1.2.21. Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, uključujući alarmni sistem s generatorom

1.1.2.22. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

1.1.2.23. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.1.2.24. Specijalizovana vozila za transport sirovog mleka

1.2. SEKTOR MESA

1.2.1. Izgradnja

1.2.1.1. Izgradnja objekata za tov i smeštaj stoke, uključujući objekte za osemenjavanje, čekališta, prasilišta, odgajivališta, tovilišta, objekte za gajenje); objekti za smeštaj podmlatka; objekti za bezbedno odlaganje uginulih životinja; objekti za skladištenje mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla i prostirke; objekti za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje; izgradnja podrške energetskim postrojenjima, uključujući i izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovoda (uključujući bunare); gas, struju (uključujući i upotrebu agregata) i kanalizacioni sistem

1.2.1.2. Izgradnja objekata za čuvanje stočne hrane sa pratećom opremom

1.2.1.3. Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

1.2.1.4. Izgradnja fiksnih ograda oko farme i dezinfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunari), grejanja i električnih sistema na gazdinstvu (korišćenje agregata; uključujući softver)

1.2.1.5. Izgradnja objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.2.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na gazdinstvu (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu, postorjenja za biogas)

1.2.1.7. Izgradnja unutrašnje mreže puteva i parking mesta u okviru farme (prostor u vlasništvu gazdinstva)

1.2.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

Oprema

1.2.2.1. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, rezervoari za tečni stajnjak, specijalizovane prikolice za transport čvrstog/polutečnog/tečnog stajnjaka, sa odgovarajućom opremom), uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

1.2.2.2. Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka

1.2.2.3. Podne rešetke

1.2.2.4. Oprema za ležišta, boksove i haltere

1.2.2.5. Oprema za prasilišta, odgajivališta, tovilišta, prostore za krmače (čekališta)prostore za veprove, objekte za osemenjavanje, i oprema za prašenje

1.2.2.6. Zavese za zatvaranje prolaza u štali/staji

1.2.2.7. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.)

1.2.2.8. Mašine i oprema za pripremu i transport prostirke

1.2.2.9. Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka

1.2.2.10. Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

1.2.2.11. Oprema za tretman papaka

1.2.2.12. Sistemi za prskanje tokom letnjih vrućina

1.2.2.13. Četke za samočišćenje goveda

1.2.2.14. Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i uređaja

1.2.2.15. Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja

1.2.2.16. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.2.2.17. Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha

1.2.2.18. Investicije u instalacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrošnju na farmi: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postrojenja na biogas

1.2.2.19. Oprema za prevenciju širenja bolesti i kontrolu bolesti

1.2.2.20. Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje (uključujući inkubatore i „veštačku kvočku“ za živinarnike), uključujući alarmni sistem s generatorom

1.2.2.21. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi

1.2.2.22.Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

1.2.2.23. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.3. SEKTOR VOĆA I POVRĆA

1.3.1. Izgradnja

1.3.1.1. Izgradnja staklenika i plastenika (objekti prekriveni staklom i/ili plastikom – samo polietilenska folija minimum 200 mikrona) za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, uključujući prostor za instalaciju ventilacije, klimatizacije i grejanja, uključujući alarmni sistem sa agregatom; rezervoari za vodu i objekti za sisteme za navodnjavanje

1.3.1.2. Izgradnja objekata za skladištenje (uključujući ULO hladnjače) voća, povrća, cveća i rasada s objektima za sortiranje, pakovanje i obeležavanje, uključujući sisteme za snabdevanje vodom, gasom, strujom (uključujući i alarmni sistem sa generatorom) i kanalizacioni sistem

1.3.1.3. Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući i mikro-rezervoare , kopanje bunara, regulaciju vodozahvata koji koriste podzemne vode (crpljenje vode iz izvora, bunara) i površinske vode (iz reka, jezera i akumulacija), uključujući kupovinu pumpi, cevi, ventila i rasprskivača

1.3.1.4. Izgradnja sistema protivgradne zaštite u voćnjacima na gazdinstvu: stubovi, ankeri, kablovi, žice, kape, vezovi, stege, mreže, uključujući i računarsku opremu

1.3.1.5. Izgradnja ograda oko zasada/gazdinstva

1.3.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na gazdinstvu (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), postrojenja za biogas

1.3.1.7. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu gazdinstva

1.3.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima proizvodnih kapaciteta (kancelarije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju, kao i sredstava za zaštitu bilja)

Oprema i mehanizacija

1.3.2.1. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima proizvodnih kapaciteta (kancelarije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju, kao i sredstava za zaštitu bilja)

1.3.3. Oprema za staklenike i plastenike, i objekte za proizvodnju voća, povrća, cveća i rasada

1.3.3.1. Oprema i uređaji za navodnjavanje, uključujući pumpe, creva, raspršivače/kapaljke, sistem za filtriranje, sistem za fertilizaciju sa vodorastvorivim đubrivima (đubrenje), pipete, uređaji za namotavanje creva

1.3.3.2. Oprema za oprašivanje biljaka

1.3.3.3. Oprema za dodatno osvetljenje i zasenjivanje

1.3.3.4. Oprema i uređaji za pripremu zemljišta i supstrata

1.3.3.5. Oprema i uređaji za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)

1.3.3.6. Oprema i uređaji za sisteme za hidroponičnu proizvodnju

1.3.3.7. Oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata

1.3.3.8. Oprema za obogaćivanje ugljen-dioksidom

1.3.3.9. Oprema i uređaji za održavanje posebnih mikroklimatskih uslova, ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, alarmni sistemi uključujući i generator, sistemi za snabdevanje vodom, gasom, električnom energijom i kanalizacioni sistem, kao i računarska oprema i softver za kontrolu grejanja, ventilacije,berbu, pranje, sortiranje, klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje

1.3.4. Oprema za berbu, sortiranje, pakovanje i skladištenje:

1.3.4.1. Sistemi za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju

1.3.4.2. Oprema i uređaji za skladišta (uključujući i ULO hladnjače)

1.3.4.3. Oprema i uređaji za hlađenje/zamrzavanje

1.3.4.4. Posebna oprema za berbu voća i povrća

1.3.4.5. Boks palete i prikolice za prevoz i utovar

1.3.4.6. Linije i oprema za čišćenje i pranje

1.3.4.7. Linije i oprema za sušenje i sušenje zamrzavanjem (liofilizacija)

1.3.4.8. Linije i oprema za sortiranje i kalibriranje

1.3.4.9. Linije i oprema za pakovanje i obeležavanje

1.3.4.10. Oprema za drobljenje, orezivanje, sečenje, sečenje na listove i rešetke za sečenje

1.3.5. Oprema za sisteme protivgradne zaštite u voćnjacima: stubovi, ankeri, kablovi, žice, kape, veze, spojnice, mreže, uključujući i računarsku opremu

1.3.6. Oprema za ograđivanje zasada/gazdinstva

1.3.7. Oprema za sisteme za navodnjavanje: pumpe, creva, rasprskivači/raspršivači, sistem za filtriranje, sistem za fertilizaciju sa vodorastvorivim đubrivima (đubrenje), pipete, uređaji za namotavanje creva i ostala oprema za navodnjavanje

1.3.8. Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza

1.3.9. Investicije u instalacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrošnju na farmi: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postrojenja za biogas.

1.4. SEKTOR OSTALI USEVI (ŽITARICE, ULJARICE, ŠEĆERNA REPA)

1. Izgradnja

1.4.1.1 Izgradnja objekata za utovar, uzorkovanje, sušenje i skladištenje zrna (žitarica i uljarica) na poljoprivrednom gazdinstvu/domaćinstvu uključujući objekte za upravljanje sušarama i ograđivanje objekata žicom.

1.4.1.2. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu gazdinstva

1. Oprema i mehanizacija

1.4.2.1. Oprema za utovar, uzorkovanje, skladištenje i sušenje zrna žita i uljarica (kolske vage, istovarne rampe i ulazni transporteri)

1.4.2.2. Unutrašnja oprema za silose

1.4.2.3. Ekstraktori

1.4.2.4. Skladišni i izlazni transporteri

1.4.2.5. Oprema za analizu uslova skladištenja i kvaliteta zrna

1.4.2.6. Stacionarne i mobilne sušare (sa svim elementima i montažom)


LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA SVE SEKTORE U OKVIRU MERE

10. POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I OPREMA ZA SVE SEKTORE

10.1. Poljoprivredna mehanizacija

10.1.1. Traktori do 100kW

10.1.2. Ostala mehanizacija (isključujući žitne kombajne)

10.2. Priključne poljoprivredne mašine

10.2.1. Mašine za primarnu obradu zemljišta

10.2.2. Mašine za dopunsku obradu zemljišta

10.2.3. Mašine za đubrenje zemljišta

10.2.4. Mašine za setvu

10.2.5. Mašine za sadnju

10.2.6. Mašine za zaštitu bilja

10.2.7. Mašine za žetvu

10.2.8. Mašine za transport


MAKSIMALNA SNAGA TRAKTORA PO SEKTORIMA I VELIČINI/KAPACITETU


Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Površina (ha)

Maksimalna snaga (kW)Voćarstvo

2-10
10-50
50-100

60 kW (81 HP)
80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)Povrtarstvo

0,5-2
2-10
10-30
30-50

40 kW (54 HP)
80 kW (108 HP)
90 kW (122 HP)
100 kW (136 HP)


Žitarice, uljarice, šećerna repa

2-20
20-50

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Obim - kapacitet (broj grla)

Maksimalna snaga (kW)


Stočarstvo – muzne krave

20-50
50-300

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Govedarstvo

20-40
40-1.000

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Svinjarstvo

100-1.000
1.000-10.000

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Ovčarstvo/kozarstvo

150-400
400-1000

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)Živinarstvo

4.000-20.000
20.000-40.000
40.000-50.000

60 kW (81 HP)
70 kW(95 HP)
100 kW (108 HP)