Skip to main content

Ko može da konkuriše

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i to:

Fizičko lice

Upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;

Preduzetnik

 1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 5. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 6. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Privredno društvo (mikro ili malo)

 1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 5. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 6. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

OPŠTI USLOVI (neophodni za konkurisanje)

 1. Da se investicija nalazi u ruralnom području
 2. Da ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na
  teritoriji RS, nije veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo;
 3. Da ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;
 4. Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 5. Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 6. Da nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 7. Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu;
 8. Da
  - dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno
  - da dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;
  *Povezanim licima se smatraju nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u prvoj (ne mogu pra-deda/pra-baba, deda/baba, roditelji, deca, unuci ni paraunuci) i pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva (ne mogu tetka i bratanac/bratanica ili sestrić/sestričina, ujak i sestrić, stric i bratanac), usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica)
 9. Da predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja.
 10. Da ima:
  - jednu ponudu za pojedinačnu vrednost investicije do 10.000 evra, važeću na dan podnošenja zahteva
  - odnosno tri prikupljene ponude za pojedinačnu vrednost investicije veću od 10.000 evra, nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva
  - Račun za opšte troškove koji su nastali ranije
  * Podnosilac u zahtevu za odobravanje projekta označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude. Uprava odobrava izabranu ponudu u vrednosti koja ne može biti veća od vrednosti iz ponude sa najnižom cenom.
 11. Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika, odnosno ako po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom zahtev za odobravanje isplate nije podnet u roku određenom rešenjem o odobravanju projekta;
 12. Da roba koja je predmet nabavke:
  - potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka od 100.000 Eur)
  - proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu;
  Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, Severna Makedonija, Island, Linheštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.

IZGRADNJA OBJEKTA (izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, odnosno investiciono održavanje)

 1. Da je katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu, odnosno
  suvlasništvu;
 2. Da je objekat u vlasništvu podnosioca zahteva ako je predmet investicije izgradnja, odnosno izgradnja i opremanje
 3. Da za objekat koji je predmet investicije u izgradnju ima odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 4. Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta podnosilac zahteva mora imati privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

OPREMANJE OBJEKTA

 1. Ako je predmet investicije samo opremanje objekta, obavezno je da je objekat:
  - za fizičko lice: u njegovom vlasništvu
  - za preduzetnika i privredno društvo: u njegovom vlasništvu ili da nad tim objektom ima i pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
 2. Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, objekat koji je predmet investicije mora imati Građevinsku dozvolu, odnosno Rešenje za izvođenje radova ili Upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 1. Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju/opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora:
  - Postrojenje za solarnu energiju
  - Vetroturbine
  - Postrojenje na biomasu
  - Postrojenje na biogas
  - Postrojenje za geotermalnu energiju
  - Sistemi daljinskog grejanja
  Podnosilac mora da energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na poljoprivrednom gazdinstvu u cilju obavljanja registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti.