Skip to main content

Услови за исплату и поступак исплате

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. да подносилац захтева има категорисан угоститељски објекат који је предмет инвестиције, у складу са прописима којима се уређују област туризма, односно угоститељства;
 2. укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима које има на територији Републике Србије, није већи од 30;
 3. предмет инвестиције испуњава услове прописане законима којима се уређују област туризма, односно угоститељства;
 4. је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;
 5. опрема која је предмет инвестиције, мора да се налази на месту инвестиције
  нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
 6. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 7. је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен овим правилником;
 8. предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;
 9. роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка ;
 10. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике
 11. има најмање једног новозапосленог, за кориснике који су пословним планом предвидели отварање нових радних места.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

ИНСПЕКЦИЈЕ

 1. Акт органа надлежног за угоститељско-туристичке послове којим се доказује да корисник испуњава прописане услове у области угоститељства, односно туризма - СД
 2. Решење о категоризацији објекта који је предмет инвестиције, у складу са прописима којима се уређују област туризма, односно угоститељства - СД

ДОДАТНО

 1. Образац М-А – Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, којим се доказује заснивање радног односа за најмање једно лице ако је пословним планом предвидело отварање једног или више нових радних места

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

 1. Употребна дозвола - СД
 2. Уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у изградњу објеката
 3. Грађевинска књига (документ се односи само на инвестиције које подразумевају изградњу и мора бити оверена од стране надзорног органа и одговорних извођача радова)
 4. Окончана ситуација за изведене радове за инвестиције у изградњу објекта оверена потписима и печатима извођача радова и надзорног органа.

АВАНСНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

Право на авансну исплату ИПАРД подстицаја корисник остварује ако:

 • нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 • рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;
 • има писану банкарску гаранцију која:
  • је издата на име подносиоца захтева
  • је издата у динарима,
  • је издата од домаће пословне банке, у складу са законом којим се уређују банке,
  • одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате,
  • има рок важења од најмање 12 месеци после дана истека рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта,
  • је безусловна, неопозива и садржи клаузулу без права на приговор и платива на први позив, или садржи сличне речи које имају исто значење, а којом се банка обавезује према Управи као примаоцу гаранције (кориснику гаранције) да ће му за случај да налогодавац о доспелости не испуни обавезу повраћаја авансно исплаћених новчаних средстава утврђену решењем директора Управе, измирити ову обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији, у складу са законом којим се уређују облигациони односи, законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

Поступак за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи у року од 60 дана од пријема коначног решења којим се одобрава пројекат.

Ако је административном провером утврђено да захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја испуњава прописане услове, директор Управе решењем одобрава право на авансну исплату ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар