Skip to main content

Бодовање и рангирање пријава

У случају да вредност свих поднетих захтева за одобравање пројекта премашује вредност средстава намењених за тај позив вршиће се рангирање клијената.

КАТЕГОРИЈА ЗА БОДОВАЊЕ

КРИТЕРИЈУМ ЗА БОДОВАЊЕ

БОДОВИ

СТАТУС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

(СТРУЧНА СПРЕМА)

*односи се на физичко лице, предузетника или члана друштва који има најмање 50% уписаног власништва у привредном друштву

Подносилац захтева има средње образовање (средња стручна школа/гимназија) у трогодишњем, односно четворогодишњем трајању

5

Подносила захтева има вишу или високу стручну спрему стечену у високој школи струковних студија (VI степен) или стечених 180 ЕСПБ поена

7

Подносила захтева има завршене академске студије на факултету или мастер студије (VII степен), или стечених 240 и више ЕСПБ поена

9

КАТЕГОРИЈА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

Подносилац захтева је млађи од 40 година на дан подношења захтева за одобравање пројекта
*само за физичка лица

7

Подносила захтева је женског пола
*само за физичка лица

5

Подносила захтева у тренутку подношења захтева за одобравање пројекта НЕМА решење о одобрењу пројекта из претходних ИПАРД јавних позива

5

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предмет захтева за одобравање пројекта је изградња објекта
 *само ако поседује грађевинску дозволу или Решење о одобрењу радова у моменту подношења захтева

6

УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ НА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Захтев за одобравање пројекта укључује инвестицију у изградњу објекта у складу са посебним прописом којим се уређује технички стандард планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама..

9

МЕСТО ИНВЕСТИЦИЈЕ

Место инвестиције се налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривредни, и то у планинском подручју или у девастираном подручју, у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада

6

ДОПРИНОС ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗАПОШЉАВАЊУ
*на крају инвестиције

Један новозапослени

7

Најмање два новозапослена

12

СЕКТОРСКИ КРИТЕРИЈУМИ
*бодује се сектор са највећим финансијским уделом у пројекту 

Сектор директног пласмана производа

5

Сектор услуга мањег обима

3

УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Предмет захтева за одобравање пројекта је изградња објекта за обављање непољопривредне активности и изградњу и/или опремање постројења за производњу и складиштење енергије из обновљивих извора

10

Уколико постоји више захтева са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев.
Након извршеног бодовања, на сајту Управе за аграрна плаћања биће објављена Прелиминарна бодовна листа. Подносилац захтева за одобрење пројекта има право на приговор на своје место на Прелиминарној бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе. Након разматрања приговора формира се Коначна ранг листа клијената према броју бодова који имају.

Након Коначне ранг листе приступа се административној провери појединачних захтева. Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје. Након административне обраде и нулте (теренске) контроле на лицу места од стране Управе добија се Решење о одобрењу пројекта.