Skip to main content

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за меру инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Листа прихватљивих трошкова по секторима

2. ОПШТИ ТРОШАК

2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде;

2.2. Трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину;

2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге);

2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови.

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано-бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи

5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Паркетарски радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови

6. МОНТАЖНИ РАДОВИ

6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања

8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ

8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

1.1. СЕКТОР МЛЕКА

1.1.1. Изградња

1.1.1.1. Изградња објеката за смештај музних крава, укључујући просторе за мужу (измузишта), осемењавање, безбедно уклањање угинулих животиња, за држање телади и јуница, простор за смештај машина и опреме, производа животињског порекла, складиште за простирку, просторе за инсталацију вентилације, климатизацију, грејање, пратеће енергетске објекте, укључујући изградњу и/или реконструкцију дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем

1.1.1.2. Изградња објеката на фарми за чување хране за стоку са пратећом опремом

1.1.1.3. Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

1.1.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на фарми (коришћење агрегата, укључујући софтвер)

1.1.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом

1.1.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за коришћење на фарми (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу, постројења на биогас),

1.1.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру фарме

1.1.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

1.1.2. Опрема

1.1.2.1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

1.1.2.2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

1.1.2.3. Опрема за обраду и паковање стајњака

1.1.2.4. Подне решетке

1.1.2.5. Опрема за лежишта, боксове и халтере

1.1.2.6. Завесе за затварање пролаза у шталама

1.1.2.7. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)

1.1.2.8. Опрема за тељење, као и опрема за смештај телади (боксови)

1.1.2.9. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке

1.1.2.10. Опрема за идентификацију животиња и чување података

1.1.2. 11. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња

1.1.2.12. Опрема за третман папака

1.1.2.13. Системи за прскање током летњих врућина

1.1.2.14. Четке за самочишћење говеда

1.1.2.15. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја

1.1.2.16. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња

1.1.2.17. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом

1.1.2.18. Опрема за спречавање загађења ваздуха

1.1.2.19. Инвестиције у инсталације за обновљиву енергију за потрошњу на газдинству: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове за сагоревање биомасе, постојења за биогас.

1.1.2.20. Опрема за превенцију ширења и контролу болести

1.1.2.21. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање, укључујући алармни систем с генератором

1.1.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

1.1.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

1.1.2.24. Специјализована возила за транспорт сировог млека

1.2. СЕКТОР МЕСА

1.2.1. Изградња

1.2.1.1. Изградња објеката за тов и смештај стоке, укључујући објекте за осемењавање, чекалишта, прасилишта, одгајивалишта, товилишта, објекте за гајење); објекти за смештај подмлатка; објекти за безбедно одлагање угинулих животиња; објекти за складиштење машина и опреме, производа животињског порекла и простирке; објекти за инсталацију опреме за вентилацију, климатизацију и грејање; изградња подршке енергетским постројењима, укључујући и изградњу и/или реконструкцију водовода (укључујући бунаре); гас, струју (укључујући и употребу агрегата) и канализациони систем

1.2.1.2. Изградња објеката за чување сточне хране са пратећом опремом

1.2.1.3. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

1.2.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на газдинству (коришћење агрегата; укључујући софтвер)

1.2.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом

1.2.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу, посторјења за биогас)

1.2.1.7. Изградња унутрашње мреже путева и паркинг места у оквиру фарме (простор у власништву газдинства)

1.2.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

Опрема

1.2.2.1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

1.2.2.2. Опрема за обраду и паковање стајњака

1.2.2.3. Подне решетке

1.2.2.4. Опрема за лежишта, боксове и халтере

1.2.2.5. Опрема за прасилишта, одгајивалишта, товилишта, просторе за крмаче (чекалишта)просторе за вепрове, објекте за осемењавање, и опрема за прашење

1.2.2.6. Завесе за затварање пролаза у штали/стаји

1.2.2.7. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)

1.2.2.8. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке

1.2.2.9. Опрема за идентификацију животиња и чување података

1.2.2.10. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња

1.2.2.11. Опрема за третман папака

1.2.2.12. Системи за прскање током летњих врућина

1.2.2.13. Четке за самочишћење говеда

1.2.2.14. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја

1.2.2.15. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња

1.2.2.16. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом

1.2.2.17. Опрема за спречавање загађења ваздуха

1.2.2.18. Инвестиције у инсталације за производњу енергије из обновљивих извора за потрошњу на фарми: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове за сагоревање биомасе, постројења на биогас

1.2.2.19. Опрема за превенцију ширења болести и контролу болести

1.2.2.20. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање (укључујући инкубаторе и „вештачку квочку“ за живинарнике), укључујући алармни систем с генератором

1.2.2.21. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

1.2.2.22.Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

1.2.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

1.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА

1.3.1. Изградња

1.3.1.1. Изградња стакленика и пластеника (објекти прекривени стаклом и/или пластиком – само полиетиленска фолија минимум 200 микрона) за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, укључујући простор за инсталацију вентилације, климатизације и грејања, укључујући алармни систем са агрегатом; резервоари за воду и објекти за системе за наводњавање

1.3.1.2. Изградња објеката за складиштење (укључујући ULO хладњаче) воћа, поврћа, цвећа и расада с објектима за сортирање, паковање и обележавање, укључујући системе за снабдевање водом, гасом, струјом (укључујући и алармни систем са генератором) и канализациони систем

1.3.1.3. Изградња система за наводњавање, укључујући и микро-резервоаре , копање бунара, регулацију водозахвата који користе подземне воде (црпљење воде из извора, бунара) и површинске воде (из река, језера и акумулација), укључујући куповину пумпи, цеви, вентила и распрскивача

1.3.1.4. Изградња система противградне заштите у воћњацима на газдинству: стубови, анкери, каблови, жице, капе, везови, стеге, мреже, укључујући и рачунарску опрему

1.3.1.5. Изградња ограда око засада/газдинства

1.3.1.6. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), постројења за биогас

1.3.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву газдинства

1.3.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља)

Опрема и механизација

1.3.2.1. Опрема за управну зграду са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља)

1.3.3. Опрема за стакленике и пластенике, и објекте за производњу воћа, поврћа, цвећа и расада

1.3.3.1. Опрема и уређаји за наводњавање, укључујући пумпе, црева, распршиваче/капаљке, систем за филтрирање, систем за фертилизацију са водорастворивим ђубривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева

1.3.3.2. Опрема за опрашивање биљака

1.3.3.3. Опрема за додатно осветљење и засењивање

1.3.3.4. Опрема и уређаји за припрему земљишта и супстрата

1.3.3.5. Опрема и уређаји за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

1.3.3.6. Опрема и уређаји за системе за хидропоничну производњу

1.3.3.7. Опрема и уређаји за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата

1.3.3.8. Опрема за обогаћивање угљен-диоксидом

1.3.3.9. Опрема и уређаји за одржавање посебних микроклиматских услова, вентилацију, климатизацију и грејање, алармни системи укључујући и генератор, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем, као и рачунарска опрема и софтвер за контролу грејања, вентилације,бербу, прање, сортирање, класификацију, паковање и обележавање

1.3.4. Опрема за бербу, сортирање, паковање и складиштење:

1.3.4.1. Системи за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

1.3.4.2. Опрема и уређаји за складишта (укључујући и ULO хладњаче)

1.3.4.3. Опрема и уређаји за хлађење/замрзавање

1.3.4.4. Посебна опрема за бербу воћа и поврћа

1.3.4.5. Бокс палете и приколице за превоз и утовар

1.3.4.6. Линије и опрема за чишћење и прање

1.3.4.7. Линије и опрема за сушење и сушење замрзавањем (лиофилизација)

1.3.4.8. Линије и опрема за сортирање и калибрирање

1.3.4.9. Линије и опрема за паковање и обележавање

1.3.4.10. Опрема за дробљење, орезивање, сечење, сечење на листове и решетке за сечење

1.3.5. Опрема за системе противградне заштите у воћњацима: стубови, анкери, каблови, жице, капе, везе, спојнице, мреже, укључујући и рачунарску опрему

1.3.6. Опрема за ограђивање засада/газдинства

1.3.7. Опрема за системе за наводњавање: пумпе, црева, распрскивачи/распршивачи, систем за филтрирање, систем за фертилизацију са водорастворивим ђубривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева и остала опрема за наводњавање

1.3.8. Опрема/механизација за заштиту од мраза

1.3.9. Инвестиције у инсталације за производњу енергије из обновљивих извора за потрошњу на фарми: посебно за соларну енергију, постројења на биомасу и котлове за сагоревање биомасе, постројења за биогас.

1.4. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (ЖИТАРИЦЕ, УЉАРИЦЕ, ШЕЋЕРНА РЕПА)

1. Изградња

1.4.1.1 Изградња објеката за утовар, узорковање, сушење и складиштење зрна (житарица и уљарица) на пољопривредном газдинству/домаћинству укључујући објекте за управљање сушарама и ограђивање објеката жицом.

1.4.1.2. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву газдинства

1. Опрема и механизација

1.4.2.1. Опрема за утовар, узорковање, складиштење и сушење зрна жита и уљарица (колске ваге, истоварне рампе и улазни транспортери)

1.4.2.2. Унутрашња опрема за силосе

1.4.2.3. Екстрактори

1.4.2.4. Складишни и излазни транспортери

1.4.2.5. Опрема за анализу услова складиштења и квалитета зрна

1.4.2.6. Стационарне и мобилне сушаре (са свим елементима и монтажом)


ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ У ОКВИРУ МЕРЕ

10. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ

10.1. Пољопривредна механизација

10.1.1. Трактори до 100kW

10.1.2. Остала механизација (искључујући житне комбајне)

10.2. Прикључне пољопривредне машине

10.2.1. Машине за примарну обраду земљишта

10.2.2. Машине за допунску обраду земљишта

10.2.3. Машине за ђубрење земљишта

10.2.4. Машине за сетву

10.2.5. Машине за садњу

10.2.6. Машине за заштиту биља

10.2.7. Машине за жетву

10.2.8. Машине за транспорт


МАКСИМАЛНА СНАГА ТРАКТОРА ПО СЕКТОРИМА И ВЕЛИЧИНИ/КАПАЦИТЕТУ


Врста пољопривредне производње

Површина (ha)

Максимална снага (kW)Воћарство

2-10
10-50
50-100

60 kW (81 HP)
80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)Повртарство

0,5-2
2-10
10-30
30-50

40 kW (54 HP)
80 kW (108 HP)
90 kW (122 HP)
100 kW (136 HP)


Житарице, уљарице, шећерна репа

2-20
20-50

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Врста пољопривредне производње

Обим - капацитет (број грла)

Максимална снага (kW)


Сточарство – музне краве

20-50
50-300

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Говедарство

20-40
40-1.000

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Свињарство

100-1.000
1.000-10.000

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)


Овчарство/козарство

150-400
400-1000

80 kW (108 HP)
100 kW (136 HP)Живинарство

4.000-20.000
20.000-40.000
40.000-50.000

60 kW (81 HP)
70 kW(95 HP)
100 kW (108 HP)