Skip to main content

У сусрет 6. јавном позиву за Меру 1 ИПАРД програма

Изашла је нова измена правилника за шести јавни позив за Меру 1 ИПАРД програма, а јавни позив се очекује наредних дана.

Сматрамо да је најзначајнија допуна правилника то што већ започети грађевински пројекти добијају могућност наставка финансирања преко ИПАРД програма, што до сада није био случај.

На овом позиву се очекује више средстава у односу на претходне и да укупни буџет буде око 56.000.000,00 Еура.

Мера 1 обухвата инвeстициje у физичку имoвину пoљoприврeдних гaздинстaвa чија је делатност у оквиру следећих сектора :

 • млека
 • меса
 • воћа (воће, садни материјал воћа и матичњаци воћака) и поврћа
 • житарице и остали усеви (шећерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан и конопља)
 • грожђа (садни материјал винове лозе и матичњаци винове лозе)
 • јаја

Другим речима, прихватљиве су инвестиције у изгрaдњу и oпрeмaњe фaрми, хлaдњaчa и oбjeкaтa зa склaдиштeњe (само за сопствене потребе), oпрeмaњe вoћњaкa, изгрaдњу и oпрeмaњe стaклeникa и/или плaстeникa, набавку механизације, …

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном  статусу и то:

 1. физичко лице
 2. предузетник
 3. привредно друштво
 4. земљорадничка задруга

Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

 • за сектор воћа, поврћа, грожђа, осталих усева у износу од 5.000 до 700.000 евра;
 • за сектор млека, меса и јаја у износу од 5.000 до 1.000.000 евра.

Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањене за износ ПДВ-а, и то:

 • 60% од укупних прихватљивих трошкова
 • 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник лице млађе од 40 година на дан подношења захтева за одобравање пројекта;
 • 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

У случају да вредност свих поднетих захтева за одобравање пројекта премашује вредност средстава намењених за тај позив вршиће се рангирање клијената по следећем кључу за бодовање:

 • 10 БОДОВА: ако је подносилац захтева земљорадничка задруга или ако је подносилац захтева члан земљорадничке задруге најкасније до дана подношења захтева за одобравање пројекта.
 • 15 БОДОВА: апликант јесте женског пола и/или  јесте лице млађе од 40 година на дан подношења захтева за одобравање пројекта и/или има објекат капацитета: до 50 млечних крава и/или до 100 говеда и/или до 500 оваца и коза  и/или до 1.000 свиња
 • 20 БОДОВА: ако је подносилац захтева сертификован за органску производњу
 • 25 БОДОВА: ако се место инвестиције налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди